جهت ثبت نام با شماره 88685630 تماس حاصل فرمایید
تاریخ شروع ساعت تشکیل روز کلاس مدت دوره نام دوره
1392/03/23 8:00-12:00 پنج شنبه 20 Network+
1392/03/18  14:00-16:00   شنبه-دوشنبه 20 Network+
- - - 20 Network+
- - - 20 Network+
1392/03/19 14:00-16:30 یکشنبه-سه شنبه 50 CCNA
1392/03/22 12:00-16:00 چهارشنبه-پنج شنبه 50 CCNA
- - - 50 CCNA
- - - 50 CCNA
1392/05/21 12:00-15:00 زوج 50 CCNP-Route
      50 CCNP-Route
      50 CCNP-Route
      50 CCNP-Route
      50 CCNP-Switch
      50 CCNP-Switch
      50 CCNP-Switch
      50 CCNP-Switch