:گروه :مدرک :موسسه  


مهارت هاگروهمدرکنام موسسه صادر کننده مدرکنام خانوادگینامردیف
  ciscopruسیسکوپروسیسکوپروگروه توسعه1
95600 , 25851 , 677162207226797935TDGTQQTKjcXMsbgBMjr6661272
37222 , 2888 , 9209495147031548121IaRabgkXNFUqOHtbb3052583
, , Data Center CertificationCCNP Tshoot 642-832سیسکوشاه محمدیعرفان4
, , Routing and Switching CertificationCCENTکهکشان نور باقرزادههادی5
ITIL , MCITP , MikrotikRouting and Switching CertificationCCENTسیسکورضوان دوستمیثم6
, , Routing and Switching CertificationCCIE Routing and Switching 350-001سیسکوحسام فرپیام7
MCITP 2008 , ECE , VCPRouting and Switching CertificationCCIE Routing and Switching 350-001سیسکوحسام فرپیام8
MCITP , MCSA2012 , SECURITY&CONFIGRouting and Switching CertificationCCIE Routing and Switching 350-001سیسکوعباس زادهعلی9
, , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سایبرتکموسویسید محمد باقر10
mikrotik-ccna-voip , isa server-domain , vmware-networkRouting and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سیسکورستم مقدمیاسر11
win server2008-vb , isa server-domain- , network-vmware-voip Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802مجتمع فنیرستم مقدمیاسر 12
mcitp , mcsa2012 , configuratin R&SRouting and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سیسکوعباس زادهعلی13
, , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سیسکواصغریحسن14
Microtik , MCITP , VmwareRouting and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802مجتمع فنیمیرزایی جهانآرمان15
, , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سایبرتکخادمیمحمد صادق 16
network , data center , san storageRouting and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سایبرتککوشکی زادهمحسن17
configure S&R , , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سیسکوموالیاحمد18
, , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سیسکومیرزائیحاتم19
, , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802رایان اندیشان فرازدرودیانامید20
CISSP , CEH , SecurityRouting and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سایبرتکپوربهنامبابک21
Switches , Routers , FirewallsRouting and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802مجتمع فنیحسینیسعید22
, , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802کهکشان نور باقرزادههادی23
, , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سیسکومسگرمهدی 24
mcse microsaft 2012 , , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802مجتمع فنیایمانیاحسان25
ccna routing switch , ccnp router&switch , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سایبرتکبنده ایمصطفی 26
, , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802نورامرزبانمحمدرضا27
Vlaning , Access-List , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سایبرتکنظرلوهادی28
MCITP RoutingSwitch , ASA ESXi 5X , Microtick HP Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سیسکورمضان زادهمرتضی29
Routing , Switching , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سیسکوشاه محمدیعرفان30
, , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802نورامحمدیامید31
, , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سیسکواعتمادرضاییرضا32
, , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سیسکوصبوریسامان33
, , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سماتکدریاییمهدی34
Routing and Switchin , , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802کاریار ارقامزیباییاحسان35
, , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سیسکوبنی فاطمیعلی36
Router configuration , switche configuratio , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802مجتمع فنیسیدی نصرسیدصابر37
VCP , MCITP , MikrotikRouting and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802مجتمع فنیداسدارحامد38
?????? ???? , ????? , Routing and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802کاریار ارقامسید علی نقیسید محمود 39
mcse 2012-ccna voice , ccnp sw&route- , ccie sw&routeRouting and Switching CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سیسکوایمانیاحسان40
Linux , Security , MonitoringRouting and Switching CertificationCCNP Route 642-902سایبرتکنظرلوهادی41
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902کاریار ارقاممواساتیانمسلم42
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902سیسکوبنی فاطمیعلی43
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902سیسکوآقاجانپوررضا44
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902سیسکوصبوریسامان45
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902سیسکومحمدیامید46
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902نورامحمدیامید47
Routing , Switching , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902سیسکوشاه محمدیعرفان48
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902رمیسمسگرمهدی49
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902کهکشان نورباقرزادههادی 50
Routing , , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902مجتمع فنیحسینیسعید51
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902رایان اندیشان فرازدرودیانامید52
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902رمیسحسینیسید پیام53
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902عصر شبکهحسینیسید پیام54
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902سایبرتکخادمیمحمد صادق55
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902سیسکواصغریحسن56
, , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902سیسکوعباس زادهعلی57
CCNA-CCNP , , Routing and Switching CertificationCCNP Route 642-902عصر شبکهیوسفی نیایوسف58
MCITP-VMware , Mikrotik-VOIP , Routing and Switching CertificationCCNP Switch 642-813عصر شبکهیوسفی نیایوسف59
, , Routing and Switching CertificationCCNP Switch 642-813سیسکواصغریحسن60
, , Routing and Switching CertificationCCNP Switch 642-813سایبرتکخادمیمحمد صادق61
, , Routing and Switching CertificationCCNP Switch 642-813عصر شبکهحسینیسید پیام62
, , Routing and Switching CertificationCCNP Switch 642-813رایان اندیشان فرازدرودیانامید63
Switching , , Routing and Switching CertificationCCNP Switch 642-813مجتمع فنیحسینیسعید64
, , Routing and Switching CertificationCCNP Switch 642-813کهکشان نورباقرزادههادی65
, , Routing and Switching CertificationCCNP Switch 642-813رمیسمسگرمهدی66
MCITP , CEH , Dynamic RoutingRouting and Switching CertificationCCNP Switch 642-813سایبرتکنظرلوهادی67
MCITP-CCNP-Hyper v- , ISMS-Security-Linux , VM Ware Vsphere-VOIPRouting and Switching CertificationCCNP Switch 642-813سایبرتکجعفریان طاهریمهدی68
, , Routing and Switching CertificationCCNP Switch 642-813نورامحمدیامید69
, , Routing and Switching CertificationCCNP Switch 642-813سیسکوبنی فاطمیعلی70
, , Routing and Switching CertificationCCNP Tshoot 642-832سیسکوبنی فاطمیعلی71
, , Routing and Switching CertificationCCNP Tshoot 642-832نورامحمدیامید72
, , Routing and Switching CertificationCCNP Tshoot 642-832رمیسمسگرمهدی73
, , Routing and Switching CertificationCCNP Tshoot 642-832کهکشان نورباقرزادههادی74
Tshoot , , Routing and Switching CertificationCCNP Tshoot 642-832مجتمع فنیحسینیسعید75
, , Routing and Switching CertificationCCNP Tshoot 642-832عصر شبکهحسینیسید پیام76
, , Routing and Switching CertificationCCNP Tshoot 642-832سایبرتکخادمیمحمد صادق77
, , Routing and Switching CertificationCCNP Tshoot 642-832سیسکواصغریحسن78
, , Security CertificationCCNA Routing & Switching 640-802نورامحمدیامید79
CCNA Security , Security Plus , Security CertificationCCNP Route 642-902سیسکوباقرزادههادی80
, , Voice CertificationCCNA Routing & Switching 640-802سیسکواصغریحسن 81
CCNA Wirless , , Wireless Certification CCNA Routing & Switching 640-802کهکشان نورباقرزادههادی82

کاربران گرامی بزودی نام سایر آموزشگاه ها و مدارک نیز به لیست ها اضافه میشود و یک بخش آماری با ذکر درصد نیز به ازای مدارک افزوده شده که نشان دهنده متخصصین شبکه در کشورمان خواهد بود لذا در درج مدارک شبکه خود دقت نمایید